The team


Alexey Naumov Programmer cupper@fudog.org


Ostap Dragomoschenko Level-designer ostap@fudog.org


Natalia Naumova Analyst nat@fudog.org